RATOWNIK WODNY

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RATOWNIKIEM WODNYM jest osoba,

 1. posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich
 2. oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym
 3. i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
 4. zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu

Spełnienie tych wymagań zapewnią Ci:

 1. ukończenie kursu ratownictwa wodnego organizowanego przez nas. Szczegóły w dalszej części artykułu
 2. posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z wodą lub ratownictwem (np. patent żeglarski, motorowodny, szkolenie lodowe itp.). Jeśli ich nie posiadasz zorganizujemy dla Ciebie dodatkowe 6h szkolenie na wybrany przez Ciebie temat
 3. posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Jeśli większość grupy nie posiada takich uprawnień jesteśmy w stanie zorganizować takie szkolenie.
 4. rozpoczynając szkolenie ratownictwa wodnego automatycznie stajesz się członkiem Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, które jest podmiotem uprawnionym do ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012 z dnia 17 października 2012 r.

Szkolenie ratownictwa wodnego

Organizatorem szkolenia ratownika wodnego jest RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ Oddział w Poznaniu. Szkolenie realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to ciągłe szkolenie nie podzielone na żadne etapy ani stopnie pośrednie. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym. Stopnie te są jedynie wewnętrznymi stopniami WOPR, które nie mogą być traktowane jako etapy w uzyskaniu uprawnień ratownika wodnego. Od 2012 roku RWR jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na równi z WOPR i innymi podmiotami. Aktualna lista podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie MSWiA

Czas trwania: Szkolenie obejmuje min. 63 jednostki dydaktyczne (20 teoria, 43 praktyka) realizowane na pływalni oraz wodzie otwartej. Czas trwania całego szkolenia uzależniony jest od specyfiki grupy, terminu oraz miejsca szkolenia, dlatego możliwe jest zrealizowanie szkolenia np. w 3 weekendy (zajęcia od pt do nd), 8 dni (zajęcia codziennie po 8 godzin) albo pół roku (zajęcia raz w tygodniu) lub w dowolnej innej konfiguracji spełniającej wymagania rozporządzenia. Szczegółowy harmonogram podawany będzie w ogłoszeniach lub na spotkaniach organizacyjnych.

Wymagania wstępne: Rozporządzenie nie definiuje wymagań wstępnych jednak należy zwrócić uwagę na wymagania na egzaminie końcowym, dlatego przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy weryfikację umiejętności pływackich. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma jasną informację na jakim etapie się znajduje i co musi robić aby spokojnie ukończyć szkolenie. Kluczowym wymaganiem jest przepłynięcie 400m dowolnym sposobem poniżej 8:00min. W dniu egzaminu zdający powinien mieć ukończone 18 lat.

Koszty: Obejmują wejścia na basen, zajęcia praktyczne i teoretyczne, egzamin, składkę członkowską i dokumenty. Aktualna cena szkolenia znajduje się zawsze w ogłoszeniu o naborze.

Egzamin końcowy: Rozporządzenie dopuszcza możliwość 2 podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia

 • Test teoretyczny 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
 • Przepłynięcie 400m dowolnym sposobem w czasie <8:00min
 • Przepłynięcie 25m pod lustrem wody (z wydobyciem 2 przedmiotów)
 • Przepłynięcie w czasie <2:40min ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą oraz powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła
 • Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej
 • Holowanie tonącego na dystansie 150m
 • Wyciągnięcie tonącego na brzeg (30cm) i ułożenie w pozycji do KPP

Dokumenty: Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu. Po wpłaceniu składki członkowskiej wydawana jest legitymacja członkowska RWR.

Zaświadczenie wydajemy w 2 językach, polskim oraz angielskim, dzięki czemu unikasz konieczności tłumaczenia przysięgłego dokumentu w przypadku chęci podjęcia pracy w kraju anglojęzycznym. Uwaga każde Państwo stosuje swoje procedury uznawania lub nie polskich uprawnień, dlatego uzyskanie polskiego zaświadczenia nie uprawnia automatycznie do pracy za granicą. Co ważne nawet posiadanie legitymacji międzynarodowych organizacji ratowniczych nie daje takiego uprawnienia, dlatego przed każdorazowym podjęciem pracy za granicą decyzja o uznaniu uprawnień należy bezpośrednio do pracodawcy. Angielskie tłumaczenie dokumentu może znacznie ułatwić ten proces.